Potrebujete pomoc?
+421 412 304 431
(Po-pia: 9:00-16:00)

Často kladené otázky

Registrácia

Registrácia je veľmi jednoduchá. V pravej hornej časti treba kliknúť na registrácie. Zobrazí sa stránka, ktorá požaduje vypísať registračné údaje. Po správnom vyplnení týchto údajov stačí vypísať ako kód, ktorý je zobrazený rôznymi tvarmi písmen a stlačiť "Zaregistrovať".

3.1. Predávajúci vyhlasuje, že informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

3.2. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

3.3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom a to na základe písomnej žiadosti.

3.4. Osobné údaje kupujúcich sú plne zabezpečené proti zneužitiu neodovzdávajú sa žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia alebo iní subdodávatelia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre zabezpečenie plnenia podľa kúpnej zmluvy.

3.5. Kupujúci môže písomne ​​požiadať o odstránenie údajov z databázy predávajúceho.

Objednanie tovaru

1. Kliknite na tlačidlo "Do košíka". Vybraný produkt bol vložený do vášho virtuálneho košíka, ktorý sa vám vzápätí zobrazí.
2. Na stránke nákupného košíka môžete zmeniť počet objednaných kusov, vyhodiť z neho tovar, kúpu ktorého ste si rozmysleli, alebo pridať v poslednej chvíli užitočné príslušenstvo. Pokiaľ si chcete z nášho obchodu ešte niečo vybrať, stačí kliknúť na tlačidlo "Späť do obchodu", pokiaľ však už máte všetko, čo ste chceli, kliknite na tlačidlo "Pokračovať v objednávke".
3. V ďalšom kroku si vyberiete, či chcete nakupovať ako neregistrovaný zákazník, alebo sa zaregistrujete. V oboch prípadoch vyplňujete rovnaké údaje, rozdiel je iba v tom, že registrovaní užívatelia môžu v budúcnosti nakupovať bez nutnosti vyplňovať doručovacie a fakturačné údaje a majú kompletný prehľad o všetkých svojich objednávkach.
4. Či sa rozhodnete stať registrovaným alebo neregistrovaným zákazníkom, v ďalšom kroku objednávkového procesu vyplňujete rovnaké údaje:

  • osobné údaje
  • údaje o firme (len podnikatelia)
  • adresa doručenia
  • kontaktné informácie.

5. Po odoslaní údajov potrebných pre rýchle a bezproblémové doručenie tovaru sa dostávate na stránku pokladne, kde si môžete vybrať spôsob dopravy, platby av prípade, že máte k dispozícii poukaz na zľavu, tak jeho špeciálny kód zadáte práve tu.
6. V poslednom kroku si pozorne skontrolujte všetky zadané údaje a pokiaľ všetko súhlasí, kliknutím na tlačidlo "potvrdiť" odošlite svoju objednávku. Okamžite po odoslaní objednávky bude na vašu emailovú adresu odoslaná proforma faktúra a onedlho vás bude telefonicky alebo emailom kontaktovať pracovník nášho internetového obchodu, ktorý si overí správnosť doručovacích a fakturačných údajov.

Skladovú dostupnosť môžete zistiť v detaile konkrétneho produktu v položke "dostupnosť".

Pokiaľ sa Vami vybraný model v danej veľkosti a farby na sklade nenachádza, budete o danej skutočnosti ihneď informovaný, a to prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.

Na výber Vám ponúkame dve alternatívy:

1. máte možnosť si vybrať iný produkt

2. alebo počkáte na doplnenie našich skladových zásob.

Bohužiaľ nie.

Poštovné za Vás uhradíme pri objednávke nad 105 €

Vašu objednávku môžeme zmeniť alebo zrušiť len do momentu, pokiaľ ešte nebola predaná kuriérovi. Pokiaľ si prajete svoju objednávku zrušiť a máte ju už zaplatenú, informujte nás o tom na tel. čísle +421 412 304 431, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese topski@topski.cz

Po odoslaní objednávky Vám bude doručený notifikačný e-mail na adresu uvedenú pri registrácii.

Doručenie tovaru

V súčasnej dobe poskytujeme možnosť doručenia kuriérskou spoločnosťou

Reklamácia

Všetky potrebné informácie nájdete v sekcii Reklamačné podmienky

Vrátenie tovaru

6.1. Ak bola zmluva uzavretá ako právny vzťah s kupujúcim podľa bodu 3.5., teda uzavretá pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci (spotrebiteľ) podľa § 53 ods. 7 právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatie plnenia .

V prípade, že dodávateľ nepredal spotrebiteľovi informácie, ktoré je povinný odovzdať písomne alebo iným obdobným spôsobom podľa ustanovení odsekov 4 a 6, je táto lehota na odstúpenie 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak však sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej lehoty a začína od tej doby plynúť štrnásťdňová lehota.

6.2. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 6.1. musí kupujúci zaslať tovar späť v pôvodnom obale (vrátane etikiet a visačiek), nesmie niesť známky použitia, musí byť nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.), s kópiou dokladu o kúpe a sprievodným listom.

6.3. Podmienky odstúpenia od zmluvy podľa bodu 6.1.:

6.3.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť vždy písomné.

6.3.2. Pokiaľ bude tovar, ktorý budete vracať v rámci tejto záruky späť zabalený v inom obale, ponesie známky opotrebenia alebo bude poškodený či nekompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) má predávajúci právo požadovať kompenzáciu.

6.3.3. Poštovné a balné a náklady na prepravu tovaru k dodávateľovi znáša v plnej výške zákazník.

6.3.4. Peniaze za tovar Vám budú vrátené zloženkou alebo prevodom na Váš bankový účet a to bezodkladne po dodaní všetkých podkladov, napríklad čísla účtu na zaslanie platby. Ak uplatní spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 7 zákona, má dodávateľ právo iba na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia.

6.3.5. Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi za to, že predávaná vec je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. V prípade rozporu s kúpnou zmluvou má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky spotrebiteľa buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, pokiaľ spotrebiteľ pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.

6.3.6. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sa s tovarom poskytujú darčeky, je zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 ods. 7 obč. z., je kupujúci povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť aj s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho.

6.4. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podľa bodu 3.6. (podnikateľom):

6.4.1. Omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru sa považuje za nepodstatné porušenie zmluvy okrem ustanovenia § 345 odst.2 obch.zák.

V prípade, že predávajúci nedodá tovar ani v novom termíne dohodnutom s kupujúcim, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť, kedy toto odstúpenie musí byť písomné a musí byť doručené predávajúcemu.

6.4.2. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku omeškania predávajúceho, pokiaľ mu bola doručená správa o tom, že plnenie podľa kúpnej zmluvy už bolo odoslané na adresu kupujúceho.

6.4.3. Pokiaľ je tovar dodávaný v plastovom obale, ktorý je kupujúcim podnikateľom zničený a tovar po vrátení z dôvodu odstúpenia nemožno už predať ako nový, má predávajúci nárok na náhradu znehodnotenia tovaru, kedy výška znehodnotenia je určená ako rozdiel medzi kúpnou cenou, za ktoré bol tovar predaný a kúpnou cenou, za ktoré je možné tovar predať ako použitý.

6.4.4. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v dôsledku opakovaného neposkytnutia súčinnosti kupujúceho podnikateľa pri doručovaní tovaru, kedy v tomto prípade nie je dotknuté právo predávajúceho na náhradu škody.

6.5. V prípade, že predávajúci po potvrdení objednávky zistí vierohodným spôsobom skutočnosti zakladajúce dôvodné obavy o tom, že ponúkaný tovar nespĺňa zákonné podmienky pre voľný predaj na trhu alebo nespĺňa podmienky bezpečnosti, či tovar, ktorý má predávajúci k dispozícii začne vykazovať závady a poruchy nezavinené predávajúcim, kedy predávajúci nebude schopný zaistiť dodanie tovaru v minimálne bežnej kvalite.

O tomto odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6.6. Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy v dôsledku zásahu vyššej moci, ktorá mu neprimeraným spôsobom sťaží, či dokonca znemožní riadne plnenie, kedy vyššia by mohla byť vojna, živelné pohromy a iné. Udalosti tohto druhu oslobodzujú kupujúceho a predávajúceho po dobu ich trvania od dodacej povinnosti a oprávňujúce predávajúceho, podľa jeho voľby, po opätovnom nastolení normálnych pomerov, dohodnuté množstvo dodať neskôr alebo s ohľadom na ešte nedodaný tovar od zmluvy odstúpiť. Ak udalosť vyššej moci trvá dlhšie ako 4 týždne, potom je aj kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ ešte nebola uskutočnená dodávka.

 

Tovar je kupujúci-spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, najneskôr do 14 dní po odstúpení od kúpnej zmluvy.

Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 7 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim, oznámenia bankového účtu alebo adresy pre odoslanie poštovej poukážky a vrátenie tovaru

Tovar prosím zasielajte BEZ DOBIERKY na adresu Topski šport, Dlhá 61, 010 09 Žilina

Tovar z eshopu môžete vymeniť len s kuriérskou spoločnosťou.

Tovar z eshopu môžete bez problémov vrátiť. Vrátenie je však možné iba s kuriérskou spoločnosťou.

© 2023 - Všetky práva vyhradené
coggiftsynccross